پژوهش ها حاکی از آن است که دلیل بی وفایی افراد به گذشته آنان برمیگردد ،مانند سابقه بی وفایی والدین یا طرز تفکری که زن و مرد راجع به جنس موافق دارند. مردانی که فکر میکنند زنان را باید شکار کرد و زنانی که فکر میکنند بدون مردان هیچ اند، احتمال بی وفایی در آنها بالاست.

ادامه مطلب